She say

She sayWhat do you think?

500 points
Upvote Downvote
My boyfrend

My boyfrend

I hope nobody posted that before

I hope nobody posted that before